Čo máme

Profesionálna starostlivosť

Deťom od 2 do 6 rokov sa venujú naše vysokoškolsky vzdelané milé pani učiteľky s profesionálnym a citlivým prístupom formovaným dlhoročnými skúsenosťami. Aktívne spolupracujeme so špeciálnou pedagogičkou a výtvarnou pedagogičkou, aby sme vašim deťom zaistili čo najlepšiu starostlivosť. 

Príjemné pokojné prostredie

Náš slnečný rodinný dom s vlastným športovým ihriskom a trávnatou plochou sa nachádza v tichom prostredí mesta Trenčín. Dom je obkolesený prírodou (v blízkosti je park, potôčik, lúky...), pri prechádzkach často pozorujeme zvieratá i rastlinky. V kvetináčoch pestujeme kvety, v záhonoch zeleninu a bylinky – deti sa spolupodieľajú a sledujú celý proces od zasiatia semienka až po zber.

Nové priestory

Sme radi, že sa nám podarilo vybudovať pre deti nové veľkorysé priestory a zabezpečiť nové vybavenie škôlky vrátane Montessori učebne – podnetné hračky, pracovné a didaktické pomôcky i knihy. Prostredie je bezpečné, hygienické, estetické a funkčné, vytvára podmienky pre celkovú pohodu detí, napomáha plne uspokojovať ich vzdelávacie, emocionálne, sociálne a telesné potreby.

Vzájomná komunikácia

Samozrejmosťou je pre nás otvorená komunikácia, informovanosť rodičov o napredovaní ich dieťaťa či pripravovanom programe a aktivitách. Rodičia sa môžu so svojimi otázkami na nás kedykoľvek obrátiť. Platí to aj naopak – v prípade potreby sa aj my obraciame na rodičov. Našou spoločnou snahou je jednotné výchovné pôsobenie a to, aby bol každý motýlik šťastný, zdravý a spokojný.

Menší počet detí

S každým dieťaťom máme možnosť vytvoriť si blízky vzťah založený na dôvere a vzájomnom rešpekte. Malý detský kolektív nám umožňuje venovať sa každému podľa jeho potrieb, podporovať jeho osobnostný rozvoj. Dlhoročné skúsenosti práce s deťmi nás presvedčili o tom, že deti vyrastajúce v malom kolektíve rovesníkov si vytvárajú pevné priateľské väzby a rýchlejšie si osvojujú rôzne zručnosti a schopnosti – sú motivované svojimi staršími kamarátmi.

Pohyb a zdravé jedlo

Podporujeme prirodzenú detskú túžbu po pohybe, cvičíme vnútri i vonku na dvorčeku. Ak nám to počasie umožňuje, každý deň posilňujeme imunitu a trávime čas na čerstvom vzduchu, hýbeme sa, prechádzame, skáčeme, jazdíme, robíme si prekážkové dráhy... Budujeme pozitívny vzťah k prírode, spoločne pri prechádzkach objavujeme rôzne rastlinky a zvieratá. Jedálniček je u nás pestrý, nutrične vyvážený a s množstvom čerstvých vitamínov.

Rozvoj zručností a schopností

Deti už od útleho veku vedieme k samostatnosti, rozvíjame ich zručnosti a umožňujeme im experimentovať, objavovať a tvoriť. Podporujeme ich pohybové, grafomotorické a verbálne schopnosti hravou a prirodzenou formou. S deťmi precvičujeme rôzne vytlieskavačky a nacvičujeme pesničky i básničky, ktoré veľakrát môžu rodičia vidieť na vystúpeniach.

Získavanie vedomostí

Informácie získavajú deti v našej škôlke neustále. Každý deň čaká našich malých zvedavcov „vyučovanie“, spievanie, angličtina, tvorivé dielničky a príbehy z knižky. Do programu zaraďujeme aj rôzne zaujímavé aktivity (pohybové či rytmické hry, pestovanie rastliniek, pokusy...). Naším cieľom je podporiť v deťoch chuť učiť sa nové veci – chceme, aby mali po celý život radosť zo vzdelávania.

Príprava predškolákov

Zabezpečujeme prípravu predškolákov a v spolupráci s Centrom poradenstva a prevencie aj ich diagnostiku, tzv. depistáž. K bežnej príprave sme pridali navyše aj Fonematické uvedomovanie podľa Eľkonina – efektívnu metódu na jednoduchšie zvládanie fonematickej analýzy slov. Vďaka nej dokážeme u detí hravou formou podporiť predčitateľské schopnosti, ktoré následne zúročia na ZŠ.

Rešpekt k sebe i druhým

Deti učíme vedieť rozpoznať svoje emócie a pracovať s nimi, starať sa o svoje zdravie (duševné i fyzické). Podporujeme v nich schopnosť sebahodnotenia, tolerantnosť a rešpekt voči ostatným. Vedieme ich k tomu, aby sa vedeli rozhodovať a riešiť jednoduché problémy. Deti sa u nás učia kooperovať v skupine, fungovať ako tím a preberať na seba primeranú zodpovednosť.

Starostlivosť o okolie

Spoznávame prírodu vďaka vychádzkam a rôznym výletom. Zároveň však deťom ukazujeme, že naše životné prostredie si musíme vážiť a chrániť. Prehlbujeme úroveň environmentálneho vedomia u detí pozorovaním životného prostredia, skúmaním prírodných javov i triedením odpadu.

Spoznávanie regiónu a tradícií

Na motýliky čakajú výlety do blízkeho okolia, spoznávanie nášho kraja, jeho histórie – napr. návšteva remeselných trhov, múzea, galérie, knižnice. Aktívne spolupracujeme s Galériou Miloša Alexandra Bazovského. Deti sa zoznamujú s regionálnymi tradíciami a zvykmi, získavajú pozitívny vzťah k nášmu regiónu poznávaním významných osobností, prírodných krás, pamiatok, kultúrneho a folklórneho dedičstva.

CHCETE VEDIEŤ VIAC?

Ak máte záujem zapísať svoje dieťatko do našej škôlky, chceli by ste sa k nám prísť pozrieť alebo máte akékoľvek ďalšie otázky, neváhajte nás kontaktovať!